תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון הלקוחות green vip של גרין מחסני אופנה בע"מ ח.פ. 513075903

1 .הגדרות

1.1" המועדון" או "מועדון הלקוחות" – מועדון הלקוחות green vip' של גרין מחסני אופנה בע"מ (כהגדרתה להלן);

1.2" גרין", לצרכי המועדון – חברת גרין מחסני אופנה בע"מ ח.פ. 513075903 להלן: "גרין". מובהר, כי גרין תהיה רשאית לגרוע ו/או להוסיף, לפי שיקול דעתה, על החברות הכלולות ב-'קבוצת גרין מחסני אופנה בע"מ ' לצרכי המועדון;

1.3" משרדי גרין" – משרדי  גרין מחסני אופנה בע"מ הנמצאים ברחוב הצורפים 12, א.ת. צפוני, לוד. 08-6303964        .

1.4 לצרכי תקנון זה, גם החנות המקוונת, כהגדרתה להלן, תיחשב כ"רשת" הנמנית על חנויות הרשת לצרכי מאגר המידע ושליחת מסרים פרסומיים ללקוח אך אינה תכלל במועדון לעניין מתן ומימוש הטבות אלא אם כן גרין תחליט אחרת.

1.5 לפי שיקול דעתה, רשאית תהיה גרין לשנות את כתובות אתרי הרשתות ו/או לגרוע ו/או להוסיף אתרי רשתות שיכללו במועדון.

1.6" חנות/יות" – חנויות הרשת . יובהר כי החנות המקוונת, מכירות מקוונות ברשת ואתר האינטרנט אינם נכללים לעניין מועדון הלקוחות והטבות המועדון לא יחולו עליהם. (הכל כמפורט ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון ) ותעודכן מפעם לפעם ( במשרדי גרין מחסני אופנה בע"מ; באתרי הרשתות ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא לנכון.)

1.7" חבר" או "חבר מועדון" – חבר במועדון הלקוחות, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה;

1.8" כרטיס המועדון" או "כרטיס"- כרטיס חבר במועדון הלקוחות;

1.9" רכישה מזכה" – רכישה בגינה מקבל/צובר חבר מועדון נקודות זכות (CASH BACK ) כהגדרתן ותיאורן בסעיף 7 להלן לחשבונו. לרכישה מזכה תיחשב רכישה שבוצעה בחנות על-ידי חבר מועדון לצרכים פרטיים בלבד ובהתאם להוראות תקנון זה, באחד מאמצעי התשלום הבאים:

(א). כסף מזומן; (ב). כרטיס אשראי; (ג) שיק; יובהר, שרכישה תיחשב לרכישה מזכה רק ביחס ובגין התשלום שבוצע בפועל בקופת החנות (לאחר קבלת הטבות ו/או הנחות מכל סוג שהוא שניתנו, ככל שניתנו למשלם, מכוח היותו חבר במועדון או בכלל). בכל מקרה מובהר, כי: (א) תשלום בגין רכישת כרטיס המועדון וההצטרפות למועדון או בגין חידוש החברות בו ('דמי הרישום' ו-'דמי החידוש', כהגדרתם להלן); (ב) תשלום בגין רכישת כרטיס מתנה נטען/"גיפט כארד" (Card Gift )שהונפק על-ידי גרין.

(ג) רכישה באמצעות אמצעי תשלום אחר/ים, כהגדרתם להלן – לא ייחשבו לרכישה מזכה. בנוסף מובהר, כי לא כל רכישה של מוצרי גרין תיחשב ל"רכישה מזכה" וכי מוצרי גרין שרכישתם לא תיחשב ל"רכישה מזכה" ייקבעו מעת לעת על-ידי גרין, לפי שיקול דעתה הבלעדי (ומוצרים אלו יסומנו בהתאם בחנויות). מובהר גם, כי רכישה שהתשלום בגינה לא כובד/לא נפרע במלואו (לפי העניין) בפועל מסיבה כלשהי (שאינה תוצאת מחדל/מעשה רשלני של גרין) לא תיחשב לרכישה מזכה. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לגרין במקרה זה, גרין תהיה רשאית לבטל נקודות זכות (CASH BACK), שניתנו/נצברו בגין רכישה כאמור ו/או לדרוש מחבר המועדון את תמורתן המלאה.

1.10 "אמצעי תשלום אחרים" – כל אמצעי תשלום שאינו נכלל בהגדרת אמצעי התשלום במסגרת רכישה מזכה. לדוגמה, כרטיס מתנה נטען/"גיפט כארד" (Gift card )

1.11 "חנות מקוונת" – אתר סחר אלקטרוני

2 .כללי

2.1 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יתנהל מועדון הלקוחות. בכפוף להוראות תקנון זה והדין, גרין שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות.

2.1 הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

3 .ההצטרפות למועדון והחברות בו

3.1 כל המעוניין (בכפוף לתנאי תקנון זה) להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, מוזמן לגשת לאחת החנויות; להירשם כחבר במועדון, באמצעות מילוי טופס רישום ותשלום דמי רישום (כמפורט להלן) ולקבל את כרטיס המועדון.

3.2 חבר במועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים במצטבר: (א) הוא יחיד (אדם פרטי); (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים;  (ג) הוא שילם בגין החברות במועדון דמי רישום בסך של גרין( 30₪ כולל מע"מ) להלן: "דמי הרישום"( או דמי החידוש כאמור בסעיף 4.3 להלן); (ד) הוא מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון; (ה)הוא עומד ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה; (ו) הוא קיבל לידיו את כרטיס המועדון. בכל מקרה, לא יורשו להיות חברים במועדון – תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות כלשהן.

3.3 תשלום דמי הרישום יבוצע אך ורק בכסף מזומן או בכרטיס אשראי או בשיק, ולא יתקבלו לשם כך אמצעי תשלום אחרים.

3.4 תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות והרישום ולמשך 12 חודשים. עם תום תקופת החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בכפוף לתשלום דמי חידוש בסך 30 ₪ כולל מע"מ(להלן: "דמי חידוש"), ועמידה בכל תנאי תקנון זה. מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש, וכי ההטבות עשויות להשתנות ביחס לאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשוני של החבר למועדון.

3.5 על-אף האמור לעיל, גרין שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון ו/או שלא לאשר הארכה/חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניה בלבד (בכפוף לכל דין רלוונטי) וכל-זאת, גם במקרה של פרט העומד לכאורה בכל תנאי החברות הקבועים בתקנון זה.

3.6 גרין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם – והכל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי במידה שחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן דמי הרישום/דמי החידוש הופחתו  או בוטלו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי בגין כך.

3.7 גרין שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה שתפורסם בדרך סבירה שתיקבע על-ידה. הפסקת פעילות המועדון, ביוזמת גרין, תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מגרין מחסני אופנה ו/או ממי מטעמה.

 

3.8 חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך לאחת מהחנויות או למשרדי הנהלת הרשת בטלפון כאמור בסעיף 1.9 להלן, ימלא טופס ביטול וישיב לידי גרין את כרטיס המועדון שלו. מעת ביטול חברותו, ולמשך 6 חודשים, יוכל החבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך התקופה האמורה, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מ גרין ו/או ממי מטעמה.

3.9 ביטל החבר מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות טרם שחלפו שבועיים מיום שהצטרף לראשונה למועדון או, לפי העניין, מיום שחידש את חברותו במועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום/דמי החידוש (לפי העניין), אך זאת בהתקיים התנאים הבאים (במצטבר):

(א) הוא החזיר את כרטיס המועדון ל גרין;

(ב) הוא לא עשה בכרטיס המועדון כל שימוש (ובמקרה של חידוש חברות – החל ממועד החידוש); ו-(ג) הוא לא מימש הטבות כלשהן הנובעות מחברותו במועדון ( ובמקרה של חידוש חברות – החל ממועד החידוש. מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון או לאחר חלוף שבועיים מיום חידוש החברות בו, אינה מזכה בהשבת דמי הרישום ודמי החידוש (לפי העניין).

4 .פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי גרין.

4.1 החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: (א)שם מלא; (ב) מין; (ג) תאריך נישואים (ככל שקיים); (ד) תאריך לידה; (ה) מספר תעודת זהות; (ו) מספר טלפון נייד (ככל שקיים); (ז) מספר טלפון נייח (ככל שקיים); (ח) פרטי דואר אלקטרוני (ככל שקיים); (ט) כתובת מגורים מלאה; (י) שמות ילדים, ככל שרלוונטי (כולל תאריכי לידה); (יא) חתימה; (יב) תאריך (להלן: "טופס הרישום"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי מילוי כל הפרטים הבאים ביחס לחבר הינם תנאי חובה להצטרפות למועדון: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון, חתימה ותאריך.

4.2 האחריות על מילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, גרין ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר כנדרש את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או מסרם באופן בלתי ברור או בלתי קריא ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל גרין.

4.3 במילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על-פי החלטת גרין אופנה מחסני אופנה בע"מ וכן להיכללותו במאגר לקוחות, שבעליו היא גרין מחסני אופנה בע"מ. להלן: "מאגר המידע"(, לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים מ גרין באמצעי המדיה השונים.

4.4 בכפוף לאמור בתקנון זה, גרין תעשה שימוש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר, ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של גרין, ובכלל זה – למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד'), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון. יובהר, כי חבר מועדון ימשיך להיכלל במאגר המידע גם במקרה בו תסתיים חברותו במועדון (בין מחמת ביטול יזום מצד החבר ו/או מחמת ביטול יזום מצד החברה כאמור בסעיף 8.5 להלן ו/או מחמת סיום תקופת החברות כאמור בסעיף 7.3 לעיל), אלא אם ביקש החבר (בכתב) מהחברה להסיר עצמו ואת פרטיו ממאגר המידע בהתאם לסעיף 4.11 שלהלן. ואולם מובהר, כי עם תום תקופת החברות במועדון, לא ישמש עוד המידע השמור במאגר אודות חבר המועדון לצורך שליחת דבר פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1981 ,אלא אם כן חידש החבר את חברותו במועדון.

4.5 חתימת החבר על גבי טופס הרישום ( במסגרתו נותן החבר בין היתר את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר), מהווה גם הסכמה לאפשר לכל יתר החברות בגרין (בהווה וכפי שיהיו בעתיד) לעשות שימוש בנתונים לצורכי משלוח דיוור ישיר ו/או פרסומים.

4.6 גרין תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור ישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור גרין, את הדיוור הישיר לחברי המועדון.

4.7 בחתימתו על טופס הרישום נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח גרין  והוא נותן כאמור את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים כאמור.

4.8 למען הסר ספק מובהר, כי גרין תהיה רשאית להעביר מידע אודות חברי המועדון (לרבות אודות רכישותיהם), בהתאם להוראות/צווים של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

4.9 בחתימתו על טופס הרישום, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ"ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של גרין והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 .

4.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, לפנות בכתב להנהלת הרשת של גרין(כאמור בסעיף 1.9 להלן), ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע, וכן לדרוש מגרין, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ו/או לא יימסר לגורם כלשהו, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.

4.11 בנוסף, רשאי החבר לדרוש כאמור מגרין מחסני אופנה (באמצעות פניה בכתב להנהלת הרשת) להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר בערוץ הרלוונטי של המועדון. ואולם, במקרים כאמור, שומרת גרין על זכותה לבטל את חברותו של החבר במועדון הלקוחות.

5 .השימוש בכרטיס המועדון

5.1 כרטיס המועדון הינו אישי בלבד. כרטיס המועדון (על הזכויות/החובות הגלומות בו), אינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד שימושו האישי של החבר עצמו. לכל חבר יונפק כרטיס מועדון אחד בלבד.

5.2 חישוב/צבירת ההטבות/נקודות זכות (כהגדרתן להלן) לכל חבר יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד/למזג/לצרף קניות ו/או נקודות זכות שבוצעו/נצברו, לפי העניין, בכרטיסי מועדון של חברים שונים. בכל מקרה, רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.

5.3 השימוש בכרטיס המועדון מותנה בהצגתו על-ידי החבר, בצירוף תעודת הזהות של החבר, במעמד הקניה (לרבות בעת מימוש נקודות הזכות). במקרה חריג של אובדן או גניבת כרטיס המועדון, תהיה גרין רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר לחבר שימוש חד-פעמי, באמצעות הצגת תעודת זהות, דרכון או רשיון נהיגה של החבר, וזאת עד להנפקת כרטיס מועדון חלופי.

5.4 כרטיס המועדון אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986.

5.5 האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תישמע כל טענה כלפי גרין ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.

5.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המועדון (להלן: "הליקוי"), על החבר לפנות בכתב למשרדי גרין, על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור מגרין אודות קבלת הודעתו תהא גרין אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר החבר עד לאותה העת, הנפקת כרטיס מועדון חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מכרטיס המועדון הישן לכרטיס החלופי.

5.7 במקרה של אובדן כרטיס מועדון ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט גרין להנפיק לחבר כרטיס מועדון נוסף במקום זה שהונפק לחבר בעת הצטרפותו למועדון, יחויב החבר בסך של 15 ₪ או 15 נקודות זכות (CASH BACK כהגדרתן להלן, (אלא אם החליטה גרין, על-פי שיקול דעתה הבלעדי), להנפיק את כרטיס המועדון החלופי ללא תמורה.

5.8 גרין תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בכרטיס המועדון שברשותו  ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם גרין סבורה, כי חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק ל גרין ו/או למי מטעמה או קשור אליה.

6 .ההטבות לחברי מועדון

6.1 גרין תהא רשאית לספק הטבות ו/או לערוך מבצעים ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק ב גרין או, לפי העניין, בשיתופי פעולה באם ידרשו. למען הסר ספק מובהר, כי חבר מועדון יהיה זכאי ליהנות מהטבת/הנחת מועדון אך ורק בביצוע רכישה באחד מאמצעי התשלום המוגדרים בסעיף 1.9 לעיל. ביצוע רכישה בכל אמצעי תשלום אחר, כהגדרתו בסעיף 1.10 לעיל, לא תזכה את חבר המועדון בהטבת/הנחת מועדון וכן לא תהווה "רכישה מזכה", כהגדרתה בסעיף 1.9 לעיל.

6.2 חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים ויקבלו עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים – והכל, ככל וכפי שאלו יינתנו/ייערכו (לפי העניין), ולפי שיקול דעתה הבלעדי של גרין.

6.3 גרין שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, או לבטלן (במלואן או בחלקן) על-פי שיקול דעתה, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה כלפי גרין ו/או מי מטעמה.

6.4 גרין שומרת לעצמה את הזכות לבחור/לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למבצעים והטבות, ובין היתר לבצעו בדרך של הודעות SMS ,דואר, דואר אלקטרוני, 'סליפ'/תלוש קופה, וכל דרך התקשרות מקובלת קיימת אחרת.

6.5 מובהר, כי הזכות למימוש הטבות המועדון בחנויות מותנית בהצגת כרטיס מועדון בתוקף ותעודת זהות של החבר, וכן תלויה, לפי העניין, בסוגי ההטבות, ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

6.6' הטבות הצטרפות' – עם הצטרפותו כחבר במועדון תעניק גרין לחבר הטבות הצטרפות למועדון, כמפורט להלן (להלן: "הטבות הצטרפות"):  30ש"ח המוזנים ומעודכנים בחשבון החבר , כהטבה חד פעמית לרכישת מוצרי ביגוד באחת מהחנויות, בהתאם לבחירת החבר. את ההטבה הנ"ל ניתן יהיה לממש רק במהלך 45 יום מיום העוקב ליום ההצטרפות למועדון (כלומר, אם תאריך ההצטרפות היה 14 מרץ 2018 ,אזי ניתן יהיה לממש את ההטבה רק מיום 15 מרץ 2018 ורק עד 30 לאפריל 2018 ,ולא מעבר לכך). ההטבה תהיה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד וברכישה אחת בלבד. לא ניתן יהיה לממש את ההטבה לשיעורין, אף אם במסגרת רכישה כאמור לא מומש מלוא סכום ההטבה. במהלך קיום מבצעים מסוימים בגרין (ככל וכפי שיוגדרו ויבוצעו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של גרין) תהיה גרין רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות. למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן לממש בעסקה בודדת שתי הטבות בו זמנית, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.

6.7' הטבת יום הולדת' – הנחה אישית חד-פעמית, על סך 20 ₪ ברכישה בודדת שיבצע החבר בכל אחת מהרשתות בחודש הלועזי בו חל יום הולדתו. מובהר, כי ההטבה מוגבלת לרכישה אחת בכל הרשת ולא כוללת כפל מבצעים. לא ניתן יהיה לממש את ההטבה בכל אחת מהרשתות לשיעורין, אף אם במסגרת רכישה כאמור לא מומש מלוא סכום ההטבה. עוד מובהר, כי לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש לועזי שבו חל יום הולדתו, יהיה זכאי למימוש הטבת יום הולדת כאמור בסעיף זה החל מהשנה הלועזית העוקבת. לקוח שמועד חברותו במועדון פג תוקף בחודש בו חל יום ההולדת שלו ומחדש חברות במועדון בחודש בו חל יום הולדתו, יהיה זכאי למימוש הטבת יום הולדת באופן מיידי במהלך החודש הקלנדארי בו חידש את החברות במועדון, בו חל גם יום הולדתו. ואולם יובהר, כי הטבת היום הולדת ניתנת למימוש פעם אחת בלבד במהלך תקופה של 12 חודשים (דוגמה: אם לקוח חידש את חברותו במועדון במהלך החודש בו חל יום הולדתו, למשל בחודש אוקטובר 2018 ,הוא יהיה זכאי למימוש הטבת יום ההולדת באופן מיידי באותו חודש הצטרפות, דהיינו אוקטובר 2018 ,ולא יהיה זכאי לממש את ההטבה פעם נוספת בחודש אוקטובר 2019 ,אלא אם כן יחדש שוב את חברותו במועדון הלקוחות, שכן ההטבה ניתנת פעם אחת בלבד במהלך כל תקופת חברות שנתית).

6.8 מובהר, כי מימוש 'הטבת יום ההולדת' או 'הטבות הצטרפות' כהגדרתן לעיל (וככל וכפי שתשתנינה בעתיד) יהווה 'רכישה מזכה' אך ורק ביחס לסכום ששולם (אם שולם) בקופת החנות בפועל בעת המימוש, בכסף מזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בשיק (לדוגמה, אם חבר רכש מוצרים בסך 300 ,₪ אך לאור הטבת ההצטרפות, שילם בפועל רק 150 ,₪ אזי הסכום ששולם על-ידי החבר בקופה בפועל – 150 – ₪ הוא הסכום שיחושב לצורך 'רכישה מזכה' וצבירת נקודות זכות).

6.9 חבר אשר לא מימש את ההטבות לעיל בתוך תקופת המימוש שלהן, מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו לאותן הטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מגרין ו/או ממי מטעמה.

6.10 למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש בעסקה בודדת את ההטבות הנ"ל ('הטבות הצטרפות' ו- 'הטבת יום הולדת'), בו זמנית, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.

7 .צבירת ומימוש "נקודות זכות" (CASH BACK )

7.1 עם הצטרפותו למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה (כהגדרת מונח זה לעיל), נקודות זכות בשווי 5% מסכום הרכישה המזכה ששולם בפועל בקופת החנות. לדוגמה, אם סכום הרכישה המזכה בפועל היה 100 ,₪ אזי החבר יהיה זכאי, בגין רכישה מזכה זו, לכמות של 5 נקודות זכות (להלן: "CASH BACK  "או "נקודות זכות").

7.2 גרין רשאית לשנות מעת לעת את שיעור ה- CASH BACK  הנצבר בכל רכישה מזכה ובגינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לא תתקיים צבירה על מבצעים, פריטים בהנחה, ובגין כל פריט אותו תבחר רשת גרין להחריג וללא כל הודעה מוקדמת.

7.3 CASH BACK  הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1( אחד) ₪ כל אחת, אותן צובר החבר ואשר אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה לכסף ישראלי או לכל כסף/מטבע אחר ו/או לשובר זיכוי.

7.4 צבירת ה-CASH BACK  תתבצע בחשבון אחד בלבד של הלקוח – הוא חשבון החבר.

7.5 צבירת ומימוש CASH BACK  מותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף על-ידי החבר (המבצע רכישה מזכה), העברתו ואישורו במערכות המיחשוב של גרין וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות. בכל מקרה, לא יתאפשרו/יותרו צבירה ו/או מימוש CASH BACK  בדיעבד למי שלא ביצע את הרכישה המזכה במתכונת הנדרשת בתקנון זה. כמו כן, לא יינתנו הטבות בדיעבד בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפותו של חבר למועדון.

7.6 מימוש נקודות ה-CASH BACK  יותנה בכל פעם בכפולות של 40 יחידות 40 ₪ CASH BACK ( נקודות זכות) הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש ה- CASH BACK  תפחת יתרת יחידות ה- CASH BACK  של החבר מתחת ל-40 יחידות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית ה- CASH BACK  שנותרה לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו בחשבונו מחדש לפחות 40 יחידות CASH BACK  כאמור. לדוגמה: לקוח שברשותו 79 נק' יכול לממש 40 נקודות, לקוח שברשותו 80 נק' יכול לממש 80 נק'.

7.7 חבר מועדון רשאי לממש את נקודות הזכות שברשותו (בכפוף בין היתר לתנאים המפורטים בסעיף 6.7 שלעיל) – וזאת בנוסף להטבות/הנחות (בשיעור באחוזים) להן החבר זכאי מכוח היותו חבר מועדון (כגון: הנחת יום הולדת כאמור בסעיף 7.6 לעיל) ו/או הנחות יעודיות אחרות (בשיעור באחוזים), אשר תעניק (ככל שתעניק) החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחברי המועדון בלבד ו/או לכלל לקוחות החברה (להלן: "הנחה/ות יעודית/יות באחוזים"). ואולם, במקרה זה (בו חלה על רכישת מוצר/ים מסוים/ים גם הנחה יעודית באחוזים) – והחבר חפץ לממש במסגרת אותה רכישה גם את נקודות הזכות – אזי ההנחה היעודית באחוזים תחול בגין מחיר המוצר/ים הרלוונטי/ם, רק לאחר שימומשו בעניינו/ם נקודות הזכות שלרשות החבר.

7.8 לא ניתן לממש נקודות CASH BACK  באותה העסקה (הרכישה המזכה) בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת – קרי, ברכישה מזכה נפרדת שבוצעה לאחר קבלת ה-CASH BACK  הנ"ל. חברי המועדון רשאים לממש את ה- CASH BACK שברשותם בכל החנויות, ללא קשר לחנות אחת או יותר (מתוך הרשתות) שבה בוצעו הרכישות המזכות שבגינן נצברו נקודות ה- CASH BACK

7.9 מובהר, כי במעמד ובגין רכישת מוצרי גרין בחנויות, על דרך מימוש CASH BACK  ,לא תתבצע צבירה של CASH BACK .

7.10 לא כל מוצרי גרין יהיו ניתנים למימוש רכישה באמצעות CASH BACK  באופן מלא ו/או חלקי. גרין תקבע מעת לעת, ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, אילו מוצרים לא ניתן לממש לרכוש באמצעות CASH BACK  ומוצרים אלו יסומנו בהתאם בחנויות.

7.11 בהתאם לכך, חלק ממוצרי גרין יועמדו למכירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של גרין, תוך מתן חלופות/מתכונות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן:

7.11.1 תשלום בכסף מזומן או בכרטיס אשראי או בשיק;

7.11.2 תשלום באמצעות כרטיס מתנה נטען/'גיפט קארד' (Card Gift )ו/ או שוברי זיכוי שהונפקו על-ידי גרין., זאת בכפוף ובהתאם להלן: כרטיס מתנה נטען/ "גיפט כארד" (Card Gift )ו/או שוברי זיכוי אשר יונפקו על-ידי גרין, יהיו ניתנים למימוש (בכל ה'חנויות' )כהגדרתן בסעיף 4.1 לעיל

7.11.3 תשלום של חלק מהתמורה בכל אחד ו/או בשילוב של החלופות/מתכונות המוזכרות לעיל.

7.12 במעמד רכישת מוצרי גרין בחנויות, לא ניתן יהיה לבצע שימוש הן בכרטיס המועדון והן בכרטיס הנחה/הטבה פעיל אחר מכל סוג שהוא ו/או בטפסי הנחה/הטבה לחברות/מוסדות, ככל שישנם ברשות החבר (להלן ביחד: "כרטיס אחר"). יובהר שחברי המועדון אשר ברשותם כרטיס אחר (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מהכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. מובהר, כי ביצוע רכישה באמצעות כרטיס אחר לא תיחשב לרכישה מזכה.

7.13 במידה וחבר ניצל באופן כלשהו CASH BACK  מעבר למגיע לו, וזאת בין היתר, בשל תקלה או שיבוש כלשהו אצל גרין (לרבות, טעות ו/או שיבוש במערכות המחשוב של גרין), תהיה גרין רשאית לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות (CASH BACK  ) שנוצלה כאמור מעבר למגיע לחבר, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות הזכות.

7.14 הרישום המתנהל והנמצא בידי גרין הוא זה אשר יקבע את סכום/כמות ה- CASH BACK שצבר כל חבר, ויחשב לראיה מהימנה בדבר נכונות הנתונים. חבר הסבור, כי חלה טעות ברישום צבירת ה-CASH BACK  שלו ו/או שיש לו כל טענה אחרת בקשר למועדון הלקוחות, רשאי לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של גרין ולהעלות בכתב את השגותיו, והוא יענה בהקדם האפשרי לפי נהלי גרין.

7.15 מימוש נקודות CASH BACK  יתאפשר במשך כל תקופת החברות במועדון הלקוחות וכן למשך תקופה של 6 חודשים מעת סיום החברות במועדון בין מחמת ביטול יזום של החבר ובין מחמת סיום תקופת החברות והכל פרט למקרה כאמור בסעיף 7.3 לעיל (להלן: "תקופת המימוש"). למען הסר ספק מובהר, כי ככל שבמהלך תקופת המימוש לא חידש החבר את חברותו במועדון, אזי עם תום תקופת המימוש, תימחק יתרת ה- CASH BACK  שצבר החבר. עוד מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר במהלך תקופת המימוש, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מגרין ו/או ממי מטעמה.

7.16 מובהר, כי במסגרת רכישה של מוצרי גרין באמצעות אמצעי תשלום אחרים, לא יוכל החבר ליהנות מהטבות המועדון, ולא יצבור בגין הרכישה CASH BACK  .

7.17 בירור לגבי מצב צבירת נקודות CASH BACK  לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות או במוקד הטלפוני של שירות הלקוחות של גרין, כאמור בסעיף 1.9 להלן.

8 .זיכויים והחלפות

8.1 ביטול עסקאות, זיכויים והחלפות יעשו על-פי נהלי ההחזרות וההחלפות של גרין, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של גרין ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

8.2 במידה וכנגד החזרת פריט ממוצרי גרין תוחזר לחבר המועדון התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק ו/או שובר זיכוי, הכל על-פי נהלי החברה – כי אז יקוזז מחשבונו של רוכש הפריט, ככל שהינו חבר מועדון, ה- CASH BACK  שנצברו בגין הפריט שהוחזר, מסך נקודות הזכות (CASH BACK  )שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו, ועם מימושו של שובר הזיכוי, יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.

8.3 במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן: "פריטי המימוש"), כי אז כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, ישלם החבר את שוויים.

8.4 זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים במועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל.

9 .מידע ובירור פרטים

9.1 לקבלת מידע ולבירור פרטים, לרבות קבלת מענה לשאלות בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות,

ניתן לפנות לשרות הלקוחות של גרין

בטלפון: 08-6303964

או באי-מייל: admin@gogreen.co.il

או לפנות בדואר לכתובת:

גרין מחסני אופנה, הצורפים 12, א.ת. צפוני, לוד. מיקוד 7129355

10 .כללי

10.1 חבר מועדון יורשה לצבור CASH BACK  ו/או לממש CASH BACK  ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או את הטבת יום ההולדת, אך ורק במסגרת ביצוע רכישה מזכה (כהגדרתה לעיל).

10.2 עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה, וככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר במועדון. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, תוך תיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות, במשרדי גרין, וכן הוא יפורסם באתרי הרשתות.

10.3 גרין שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי גרין ויפורסם בחנויות ובאתרי הרשתות ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא גרין לנכון.

10.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, גרין תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, את סמליו וכד'.

10.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.

10.6 כל התנהגות/פעולה של גרין לטובת חבר מועדון, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כוויתור של גרין על זכויותיה ו/או על התחייבויות של חבר כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את גרין.

10.7 מתן ההטבות השונות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של גרין. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו, באופן זמני, מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל גרין לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כלשהן נגד גרין ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות המועדון לסדרה.

10.8 הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לחברות במועדון (להלן ביחד: "מחלוקת")- הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת למועדון הלקוחות/לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

** תקנון מעודכן החל מיום 1.7.2018.

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
1. החברה – ח.פ. 513075903
2. האתר – אתר האינטרנט
3. המוצרים – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
4. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
5. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.
6. המועד המבוקש לאספקת הסחורה – המועד שציין הלקוח כמועד בו הוא מעדיף שתסופק לו הסחורה.
7. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע הלקוח.
8. ימי עסקים הינם ימי חול – ראשון עד חמישי – ואינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון.
9. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

כללי
1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
2. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה, במייל: rotem@gogreen.co.il או בטלפון מס' 08-6303964
3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או הלקוח המזמין דרך האתר.
4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים הנמכרים.
9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
15. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
16. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
17. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל המוצרים באתר מלבד מוצרים בסייל ומותגים חיצוניים, אלא אם כן צויין אחרת בהנחיות המבצע. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד ברכישה. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות:
1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום או כזה שבחר להתחבר כאורח באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. בעת הזמנה באתר, במידה והלקוח הינו חבר מועדון GREEN תינתן לו האפשרות לנצל את נקודות המועדון שברשותו (מידע נוסף על נהלי המועדון – בסעיף 14 בחלק זה של התקנון).
2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.
4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.
5. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה, ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
8. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
9. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק):

* אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
* אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
10 . לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
11. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת החבילה ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. התשלום עבור המשלוח ינוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
* החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
* ניתן להחזיר את המוצר – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון – תוך 14 יום מקבלתו.
* זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי
3. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
4. אופן החזרת המוצרים – קיימות שתי דרכים בהן הלקוח יכול להחזיר את המוצרים שהוזמנו: דרך האתר, באמצעות שליחת המוצר חזרה ללא עלות משלוח, עם מדבקת הגוביינא המצורפת לכל חבילה, או בכל חנויות רשת GREEN. את המוצרים ניתן להחזיר בכל חנויות הרשת מול המחיר ששולם באתר. מוצרים אלו גם ניתנים להחלפה, זאת במידה ומדובר בהחלפת אותו פריט לצבע או מידה שונים. את הפריטים המסומנים ׳בלעדי באתר׳ לא ניתן להחזיר או להחליף ברשת החנויות, אלא דרך האתר בלבד, באמצעות דואר רשום.
5. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
6. מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוח זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) – שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילם. במידה ויבקש הלקוח לקבל החזר כספי, שווי ההחזר יהיה שווה לסכום המקורי ששילם. מוצרים שנרכשו בסייל ניתנים להחזרה עד 7 ימים מיום הרכישה.
* בהנחיית משרד הבריאות, פריטי הלבשה תחתונה (תחתונים, חזיות, גרביונים, גרביים ובגדי ים) וכן פאות שיער אינם ניתנים להחזרה או החלפה.
אספקה ומשלוחים:
1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.
2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצר שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 4 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 4 ימי עסקים.
4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, כאשר ההתחייבות שלהם עומד על עד 14 ימי עסקים לכל היותר מיום ביצוע ההזמנה.
5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.
6. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
9. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

אחריות החברה
1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
3. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
4. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר שאינו בהתאם להוראות שעל גבי התווית.
6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – אירועי "כוח עליון", כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, עיכובים שנגרמים עקב דואר ישראל/חברות שליח/כל גורם אחר שאינו קשור לחברה, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 08-6303964, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שני

זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
5. השם GREENוכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה אחרת.
10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה:
2. החברה לא תמסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (Cookies) – שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
4. הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

שמירה על סודיות
1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת קרדיט גארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. קרדיט גארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.
3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. חברת קרדיט גארד משתמשת בשרותי חברת קומסק, המתמחה באיתור פרצות ברשת, חשיפת החורים במערכת מחשוב האתר והשרתים, וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ. שירות ההסמכה לתקן כולל את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.
4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.
5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

הנחת יום הולדת אישית
קופון הנחה של 10% נשלח ללקוח/ה ב-אס אם אס בתאריך יום ההולדת, כפי שהוזן בעת ההרשמה לאתר
תוקף המבצע: 7 ימים מיום קבלת הקופון
תנאי מימוש:
כדי להיות זכאי/ת להנחת יום הולדת, בעת ההרשמה לאתר יש לאשר קבלת תכנים שוטפים מאתנו
ההנחה אינה כוללת את עלות המשלוח
המבצעים על פי תקנון זה ו/או עד גמר המלאי של המוצרים המשתתפים במבצע – המוקדם מבניהם
החברה רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת שתחליט ט.ל.ח
x

#{title}

#{text}

#{price}